Pyridazine

CAS No 55902-05-1 Molecular Structure
1210700
(-)-N-Methyl-N-(α-methylphenethyl)-3-(4-methoxyphenyl)-6-oxo-1(6H)-pyridazineacetamide
CAS No 55902-26-6 Molecular Structure
1163088
(-)-N-Methyl-N-(α-methylphenethyl)-3-(p-acetylaminophenyl)-6-oxo-1(6H)-pyridazineacetamide
CAS No 55902-10-8 Molecular Structure
1163086
(-)-N-Methyl-N-(α-methylphenethyl)-3-(p-chlorophenyl)-6-oxo-1(6H)-pyridazineacetamide
CAS No 55902-24-4 Molecular Structure
(-)-N-Methyl-N-(α-methylphenethyl)-6-oxo-3-(4-phenoxyphenyl)-1(6H)-pyridazineacetamide
CAS No 55902-09-5 Molecular Structure
1163085
(-)-N-Methyl-N-(α-methylphenethyl)-6-oxo-3-(p-tolyl)-1(6H)-pyridazineacetamide
CAS No 193197-96-5 Molecular Structure
1(2H)-PYRIDAZINECARBOXAMIDE,3,6-DIHYDRO-3-OXO-
CAS No 80563-05-9 Molecular Structure
1(4H)-Pyridazinecarbothioamide,6-(diethylamino)-N,N,5-trimethyl-4-oxo-3-phenyl-
CAS No 139991-16-5 Molecular Structure
1(4H)-Pyridazinecarboxamide,3,4-bis(4-chlorophenyl)-5,6-dihydro-6-oxo-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-
CAS No 139991-19-8 Molecular Structure
1(4H)-Pyridazinecarboxamide,3,4-bis(4-fluorophenyl)-5,6-dihydro-6-oxo-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-
CAS No 120996-30-7 Molecular Structure
1(4H)-Pyridazinecarboxamide,3,5-bis(2,4-dimethylphenyl)-5,6-dihydro-6-oxo-
CAS No 139991-17-6 Molecular Structure
1(4H)-Pyridazinecarboxamide,4-(4-fluorophenyl)-5,6-dihydro-6-oxo-3-phenyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-
CAS No 139991-15-4 Molecular Structure
1(4H)-Pyridazinecarboxamide,5,6-dihydro-6-oxo-3,4-diphenyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-