Benzopyran

CAS No 93413-00-4 Molecular Structure
(+)-3-[1-[Bis(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxo-2-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethyl]-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one
CAS No 22783-08-0 Molecular Structure
(+)-5-Hydroxy-8-(5-(5-hydroxy-7-methoxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl)-2-methoxyphenyl)-7-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
CAS No 41093-65-6 Molecular Structure
(-)-2-(3,4-Dihydro-5-hydroxy-7-methoxy-4-oxo-2H-1-benzopyran-2-yl)-5-methoxy-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione
CAS No 41093-66-7 Molecular Structure
(-)-2-(3,4-Dihydro-5-hydroxy-7-methoxy-6,8-dimethyl-4-oxo-2H-1-benzopyran-2-yl)-5-methoxy-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione
CAS No 83732-87-0 Molecular Structure
(2-oxo-3-phenyl-2H-benzopyran-7-yl)ammonium hydrogen sulphate
CAS No 77782-91-3 Molecular Structure
(2S)-2-[4-[3-β-D-Glucopyranosyl-2,4,6-trihydroxy-5-[(E)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]phenoxy]phenyl]-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one
CAS No 89505-02-2 Molecular Structure
1044874
(2S)-8-[5-[(S)-3,4-Dihydro-7-hydroxy-4-oxo-2H-1-benzopyran-2-yl]-2,3-dihydroxyphenyl]-2,3-dihydro-7-hydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
CAS No 36508-91-5 Molecular Structure
(R)-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-4-sodiooxy-2H-1-benzopyran-2-one
CAS No 29881-58-1 Molecular Structure
(S)-8-[(6-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)methyl]-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one
CAS No 71737-79-6 Molecular Structure
1644772
1,2,3-Triazole-4-carbonitrile,methyl-5-[4-[2-[4-(2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl)phenyl]ethenyl]phenyl]-
CAS No 916905-10-7 Molecular Structure
1,2,4-Triazin-6(1H)-one,1-acetyl-2-(4,7-dimethyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-6-yl)-2,5-dihydro-5-[(4-hydroxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl)methylene]-3-phenyl-
CAS No 916905-11-8 Molecular Structure
1,2,4-Triazin-6(1H)-one,1-acetyl-2-(4,7-dimethyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-6-yl)-2,5-dihydro-5-[(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl)methylene]-3-phenyl-