1513-05-9

((4-Fluorophenyl)amino)-N-((4-methylphenyl)sulfonyl)formamide